X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

90.00 zł

Rabat: 0.00 zł
Cena katalogowa: 90.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Wydawca: Wydawnictwo KEY TEXT
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 279
Format: B5
ISBN: 9788387251246

Opis:

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Struktura i zawartość pracy


Warto podkreślić, że odpowiedź na postawione pytanie o wpływ liberalizacji na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej wymaga przeniesienia analizy na poziom poszczególnych wymiarów liberalizacji. Chodzi tu o zbadanie, czy i w jaki sposób na poziom bezpieczeństwa dostaw wpływają, po pierwsze, konkurencyjne rynki energii elektrycznej, po drugie, rynki regulowane oparte na bodźcach ekonomicznych oraz, po trzecie, struktura organizacyjna sektora elektroenergetycznego. Tego rodzaju podejście determinuje zasadniczą strukturę pracy, na którą składają się 4 rozdziały i uwagi końcowe.

W pierwszym rozdziale pt. Pojęcie, zakładane skutki i przebieg pierwszej fazy liberalizacji sektorów elektroenergetycznych przypomniano główne przesłanki, które przesądziły o rozpoczęciu procesu reformowania. Celem tego procesu miało być doprowadzenie do uruchomienia konkurencyjnych rynków energii elektrycznej oraz rynków regulowanych, ale działających w sposób zbliżony do logiki rynkowej. Rekomendowany wówczas pakiet reform, którego realizacja miała warunkować osiągnięcie tego celu, obejmował działania w zakresie restrukturyzacji demonopolizacyjnej, deregulacji, reregulacji oraz prywatyzacji. W dalszej części rozdziału zaprezentowano pierwszą - trwającą do końca lat 90. XX wieku - fazę procesu implementacji tych reform w krajach członkowskich UE, wyodrębniając różne modele liberalizacji stosowane przez poszczególne kraje. W końcowej części rozdziału, która stanowi wprowadzenie do zasadniczego wątku analizy, wskazano na trzy podstawowe okoliczności, które sprawiły, że zaczęły narastać wątpliwości wobec liberalizacji w kształcie, jaki nadały tej koncepcji doświadczenia brytyjskie, uważanym powszechnie za rodzaj standardu reformowania sektora elektroenergetycznego. Rozdział zamyka załącznik zawierający krótką analizę dotyczącą pojęcia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

W drugim rozdziale pt. Założenia a praktyka funkcjonowania konkurencyjnych rynków energii elektrycznej - aspekt bezpieczeństwa dostaw przedmiotem analizy jest poważny, wielopłaszczyznowy spór, jaki toczy się wśród ekspertów i w kręgach naukowych. Spór ten dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, to jak skonstruowane konkurencyjne rynki energii elektrycznej są w stanie wygenerować odpowiednie z punktu bezpieczeństwa dostaw bodźce inwestycyjne w podsektorze jej wytwarzania. Trzy płaszczyzny tego sporu wydają się najważniejsze i na nich skupiono główną uwagę w tym rozdziale. Pierwsza z nich dotyczy oceny dotychczasowych doświadczeń konkurencyjnych rynków - w tym przede wszystkim najbardziej konkurencyjnej wersji rynku energii elektrycznej (tzw. RTEE, czyli „rynek tylko energii elektrycznej" ) - jeśli chodzi o siłę generowanych przez nie bodźców inwestycyjnych w nowe źródła wytwarzania. Druga płaszczyzna sporu odnosi się do problemów inwestycji na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Wreszcie trzecia płaszczyzna sprowadza się do pytania, czy przezwyciężenie tych problemów jest możliwe na gruncie rynkowych rozwiązań.

W przeciwieństwie do problemu inwestycyjnej zdolności konkurencyjnych rynków energii elektrycznej, znacznie mniejszą ekspozycję w literaturze ekonomicznej ma kwestia wpływu na inwestycje kolejnego, ważnego wymiaru liberalizacji, jakim jest regulacja bodźcowa. Wynika to w dużej mierze stąd, że jeśli chodzi o sektor elektroenergetyczny, najdłuższą praktykę stosowania tego rodzaju regulacji ma Anglia. Co więcej, koncepcja tego rodzaju regulacji była tam już od dawna przedmiotem znacznie większego - niż gdziekolwiek poza USA - zainteresowania, jeśli chodzi zarówno o jej teoretyczne podstawy, jak i analizę doświadczeń praktyki regulacyjnej, w tym zwłaszcza w zakresie, który jest tu głównym przedmiotem zainteresowania. Stąd też w rozdziale trzecim pt. Geneza i rozwój inwestycyjnej regulacji bodźcowej oraz jej implikacje uwaga skoncentrowana jest na analizie doświadczeń tego kraju. Punktem wyjścia jest tu przypomnienie genezy oraz istoty regulacji bodźcowej w wersji przyjętej w Anglii i Walii, czyli tzw. pułapu cenowego, znanego w literaturze przedmiotu i praktyce regulacyjnej jako RPI-X. Zasadniczą część tego rozdziału stanowi przybliżenie przebiegu dyskusji wokół pytania, czy stosowanie RPI-X nie rodzi w przedsiębiorstwach regulowanych konfliktu polegającego na tym, że zbyt silne bodźce motywujące do podejmowania działań nakierowanych na obniżanie kosztów będą powodować zaniechanie działań w obszarach ważnych z punktu widzenia odbiorców, w tym na przykład niezbędnych dla bezpieczeństwa dostaw inwestycji w potencjał sieciowy.

W ostatnim rozdziale pt. Przekształcenia strukturalne sektora energii elektrycznej - w poszukiwaniu kompromisu między konkurencją a bezpieczeństwem dostaw głównym przedmiotem analizy jest kwestia kierunku rzeczywiście dokonujących się przekształceń strukturalnych w sektorach elektroenergetycznych, który to kierunek oznaczał odchodzenie od uformowanego w wyjściowym pakiecie reform - i omówionego w pierwszej części tego rozdziału - swego rodzaju kanonu restrukturyzacyjnego tego sektora. Wskazując na poszczególne objawy kryzysu tego kanonu starano się wykazać, że kryją się za nimi poważne merytoryczne przesłanki, które zadecydowały o potrzebie korekty podejścia do struktury sektora. W końcowej części rozdziału skupiono uwagę na skutkach, jakie w związku z tą korektą wynikają dla ważnego elementu regulacyjnego wymiaru liberalizacji, jakim była regulacja prokonkurencyjna.

W Uwagach końcowych zawarto nie tylko próbę syntetycznego uporządkowania stanu dyskusji wokół głównego pytania badawczego przez wyodrębnienie trzech zasadniczych stanowisk, ale także próbę rozwinięcia tego stanowiska, które, zdaniem autora, zdaje się mieć największą wartość poznawczą. Chodzi tu o stanowisko, w którym liberalizację postrzegano wyłącznie w kategoriach rozwiązania systemowego. Miało ono zapewnić zdecydowaną poprawę bieżącej efektywności kosztowej. W ramach tego stanowiska sukces, jaki w tym zakresie został osiągnięty, interpretowano jako efekt ukształtowania się szczególnie sprzyjających zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania sektora elektroenergetycznego w pierwszych latach wprowadzania reform rynkowych. Z chwilą zmiany tych uwarunkowań okazało się jednak, że kontynuowanie liberalizacji w kształcie określonym w punkcie jej startu nie jest możliwe. O ile bowiem w sektorze telekomunikacyjnym, w którym za sprawą przełomu technologicznego liberalizacja okazała się trwałym i pogłębiającym się procesem prorynkowych zmian mechanizmów działania przedsiębiorstw, to w sektorze elektroenergetycznym liberalizacji nie towarzyszyła jednak równie istotna zmiana technologiczna. Oznaczało to, że nadal utrzymała się specyfika tego sektora i związane z nią ułomności (zawodności) rynku energii elektrycznej.

Zawodności te ujawniły się zwłaszcza w odniesieniu do kluczowej, jeśli chodzi o utrzymanie stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, kwestii niedostatecznej zdolności proinwestycyjnej przedsiębiorstw działających w uwarunkowaniach rynkowych. W dużym stopniu tym właśnie czynnikiem tłumaczy się widoczny w wielu krajach brak postępu czy wręcz regres, jeśli chodzi o stan realizacji wyjściowej koncepcji liberalizacji, zwłaszcza jeśli uwzględnić, że w związku z wymaganiami polityki klimatycznej i starzenia się potencjału wytwórczo-sieciowego sektor stoi wobec konieczności podjęcia ogromnego pod względem skali i nakładów programu inwestycyjnego. Tak zdefiniowana bariera rozwoju liberalizacji pozwala jednak wysunąć hipotezę, że nie ma ona charakteru trwałego. Za hipotezą tą przemawia bowiem zbliżający się przełom w zakresie technologii energetycznych zarówno po stronie podażowej jak i popytowej.

W pracy pominięto dwa zagadnienia ważne dla analizy związków między liberalizacją sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej. Pierwsze z nich dotyczy prywatyzacji sektora, która stanowiła przecież jeden z czterech głównych komponentów wyjściowej koncepcji liberalizacji. Drugie zagadnienie odnosi się do instytucjonalnego aspektu działania nowych mechanizmów w sektorze elektroenergetycznym.

Jeśli chodzi o prywatyzację, to w przeciwieństwie do brytyjskiego podejścia, w którym stanowiła ona integralny element pakietu - warunkował on bowiem uruchomienie i efektywne działanie nowych rynkowych i quasi-rynkowych (regulowanych bodźcowe) mechanizmów - w wielu innych krajach problem prywatyzacji traktowany był raczej w kategoriach ideologiczno-politycznych. W tych krajach zatem nie dostrzegano istotnego związku między prywatyzacją przedsiębiorstw sektora a skutecznym działania nowych mechanizmów. Zwracano tam natomiast uwagę na kontrowersje, jakie w odbiorze społecznym budziła prywatyzacja i fakt, że w debacie wokół niej argument bezpieczeństwa dostaw często był wykorzystywany jako argument przeciwko tego rodzaju zmianie strukturalnej.

W przypadku problemu instytucjonalnego chodzi natomiast o ważne pytania dotyczące zarówno stanu dostosowania instytucjonalnego kształtu regulacji do zmieniających się jej celów, jak i stopnia dojrzałości (merytorycznego przygotowania) instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki regulacyjnej i energetycznej oraz ich zdolności do skutecznego sprawowania funkcji regulacyjnych i realizacji przyjętych celów polityki energetycznej. Chodzi tu zwłaszcza o umiejętność instytucji władzy regulacyjnej i politycznej do tworzenia warunków zapewniających efektywne działanie konkurencyjnych i regulowanych rynków oraz sprawowanie skutecznego nadzoru nad sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami. Problem ten, choć dostrzegany także w odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych5, nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do państw, które tak jak Polska przeszły niedawno proces transformacji systemowej i w których, jak wskazuje się zresztą w wielu publikacjach, wynikające stąd słabości instytucji publicznych stanowić mogą istotny czynnik warunkujący powodzenie reform rynkowych w sektorach sieciowych6. Fakt, że niniejsza praca dotyczy w głównej mierze krajów rozwiniętych gospodarczo, posiadających dojrzałe instytucje władzy publicznej, zwolnił autora z rozwinięcia wątku instytucjonalnego jako osobnego problemu. Wątek ten pojawia się tylko jako uzupełnienie szerszych zagadnień.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować dr. hab. prof. SGH Piotrowi Jeżowskiemu oraz prof. dr. hab. Stefanowi Krajewskiemu za wnikliwe recenzje wydawnicze. Zawarte w nich sugestie i uwagi krytyczne pomogły mi w udoskonaleniu ostatecznej wersji książki. Jest oczywiste, że odpowiedzialność za wszystkie jej słabości spoczywa na autorze. Dziękuję również Pani Władysławie Czech-Matu-szewskiej za cierpliwość i sumienność w pracy redakcyjnej, dzięki czemu udało się usunąć z tekstu wiele usterek.

Ze wstępu

Klienci, którzy kupili Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw … wybrali również:

Barbara Gierusz - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Barbara Gierusz
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2018
Stron: 540
47.30 zł
33.81 zł
Dodaj do koszyka
Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 442
99.00 zł
84.15 zł
Dodaj do koszyka
Gnela Bogusława - Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gnela Bogusława
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2013
Stron: 483
119.00 zł
92.21 zł
Dodaj do koszyka
Kamińska Kamila - Debata nad stanem wojennym w Polsce. Publicystyka "Gazety Wyborczej", "Naszego Dziennika", "Rzeczpospolitej", "Trybuny" oraz "Życia" z lat 1989-2008
+ do schowka
KSIĄŻKA
Kamińska Kamila
Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania: 2013
Stron: 376
49.00 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - Szablewski Andrzej T.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10