X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej. radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/komorniczej Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
-16%
+ do schowka
179.00 zł
149.48 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 29.52 zł
Cena katalogowa: 179.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1058
Stron: 436
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

51.97 zł

Rabat: 0.00 zł
Cena katalogowa: 51.97 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Likwidacja spółdzielni

Wydawca: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Sopot
Stron: 364
Format: B5
ISBN: 9788392017387

Opis:

Likwidacja spółdzielni
Wprowadzenie

Dokonane w Polsce w ostatnich dwudziestu latach intensywne zmiany w życiu społecznym i gospodarczym doprowadziły do zmniejszenia ogólnej liczby organizacji spółdzielczych. Proces pogorszenia się stanu polskiej spółdzielczości rozpoczął się w czasie podjętej w końcu lat 80. transformacji ustrojowej wraz z pojawieniem się nowej instytucji ekono-micznej, jaką była gospodarka rynkowa. W miejsce dotychczasowej opie-kuńczej troski Państwa nad sektorem spółdzielczym, przyznawania mu preferencji i wyłączności pojawiła się zasada konkurencyjności w obrocie gospodarczym. Spółdzielnie funkcjonujące na ten czas na rynku pozbawione szerokiej do tej pory opieki i promocji ze strony instytucji państwowych uzyskały samodzielność, której nie umiały wykorzystać. Utrwalone struktury i mechanizmy funkcjonowania organizacji spółdzielczych opierające się często na decyzjach wydawanych z zewnątrz zostały poddane weryfikacji ze strony mechanizmów gospodarki rynkowej. Występujące jednocześnie male-jące zainteresowanie Państwa rozwojem spółdzielczych metod zarządzania i gospodarowania połączone z brakiem wyspecjalizowanej kadry zarządzają-cej oraz zreformowanego systemu finansowania spółdzielni doprowadziły do zniesienia setek, a w  początkowym okresie nawet tysięcy organizacji spół-dzielczych w skali poszczególnych lat, które nie sprostały wymogom proce-su demonopolizacji. Popularne, głoszone w okresie przemian polityczno- -ustrojowych przez niektórych spółdzielców hasło „brania sprawy w swoje ręce” w szczególności, w obszarze spółdzielczości pracy czy produkcji rolnej często doprowadzało do demontażu gospodarczego i utraty dalszej zdolności prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej. Do takie-go stanu rzeczy przyczyniła się także obowiązująca ustawa z dnia 16 wrześ-nia 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Ten akt prawny nowelizowany już ponad 30 razy jest niespójny, a przede wszystkim niedostosowany do aktualnych warunków społeczno-rynkowych. Nadto aktualne unormowania prawa spółdzielczego nie zapewniają spółdzielniom jednolitego i  uczciwego trakto-wania w porównaniu z innymi formami przedsiębiorstw, a zwłaszcza spółek handlowych. Skutkiem tego spółdzielnie wykazują małą konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Obserwowana od kilku lat tendencja spadkowa przejawiająca się kolejnymi otwarciami likwidacji lub upadłości spółdzielni, obecnie ulega ponownie nieznacznemu zwiększeniu. I tak na podstawie analizy danych zawartych w Monitorze Spółdzielczym o liczbie spółdzielni postawionych w stan likwidacji wynika, że w 2004 r. wpłynęło 168 informacji o otwarciu likwidacji, podczas gdy w roku 2005 r. było już ich 174, a w 2006 r. zgłoszono otwarcie 220 likwidacji spółdzielni. W tym samym okresie dla Marta Stepnowska-Michaluk, Likwidacja spółdzielni porównania zakładano odpowiednio 2 lub 3 nowe organizacje spółdzielcze. Przedstawione dane ukazują, jak ważną praktycznie instytucją jest likwi-dacja spółdzielni. Mimo tego problematyka likwidacji spółdzielni zwłaszcza szczebla podstawowego cechująca się dodatkowo dużą złożonością i skom-plikowaniem, nie znalazła jak dotychczas monograficznego ujęcia w  polskiej literaturze prawniczej. Równocześnie opracowania podręcznikowe i komen-tarze do prawa spółdzielczego zawierają jedynie lakoniczne i  ogólnikowe informacje w tym zakresie wynikające z założeń tego typu publikacji. Niejako przy okazji analizując dorobek polskiego piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego wskazać należy, że dominują w nim opracowania typu komentarzy do ustaw spółdzielczych oraz podręczniki akademickie (autor-stwa M. Gersdorfa, I. Ignatowicza, R. Bierzanka, H. Ciocha, J. Jedlińskiego, K. Pietrzykowskiego, M. Wrzołek-Romańczuk, Z. Niedbały, A. Witosza czy P. Zakrzewskiego). Niewiele jest natomiast opracowań monograficznych dotyczących poszczególnych instytucji prawa spółdzielczego, w tym także likwidacji spółdzielni. W ostatnich kilku latach dorobek doktryny zajmującej się prawem spółdzielczym wzbogacił się zaledwie o jedną znaczącą mono-grafię i dwie pozycje akademickie, co niestety wskazuje, że ta dziedzina prawa nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem. Niniejszym opracowaniem próbowałam wypełnić w odniesieniu do zagadnienia, jakim jest likwidacja spółdzielni istniejącą lukę.

To właśnie istniejący stan piśmiennictwa podejmowanej proble-matyki był jednym z zasadniczych powodów wyboru przez autorkę tematu. W pracy podjęłam próbę zestawienia i rozwiązania wielu wątpliwych problemów pojawiających się na tle postępowania likwidacyjnego spół-dzielni, w oparciu o dostępny skromny materiał źródłowy obejmujący wskazaną w poszczególnych rozdziałach bibliografię oraz orzecznictwo sądowe. Niekiedy z powodu braku opracowania monograficznego poddanej badaniu problematyki autorka zmuszona była sięgać do pokrewnej literatury spółek prawa handlowego, gdzie zagadnienie likwidacji spółek kapitałowych prawa handlowego, a zwłaszcza bardzo zbliżonej do spółdzielni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością już wcześniej doczekało się całościowej oprawy naukowej. Dzięki temu autorka miała możliwość porównywania najważniejszych i najciekawszych instytucji występujących na gruncie obu postępowań likwidacyjnych.

Przebieg czynności likwidacyjnych podporządkowany jest celowi likwidacji, który w szczególności zmierza do zabezpieczenia interesów wierzycieli spółdzielni i nie może, co do zasady, zostać odwrócony. Czyn-ności podejmowane w toku postępowania likwidacyjnego mają różny charakter. Zalicza się do nich zarówno czynności prawne w postaci umów zawieranych przez likwidatorów, a także czynności faktyczne, jak chociażby skasowanie pieczęci spółdzielni. Wszystkie czynności likwidacyjne pozosta-ją ze sobą w ścisłym związku tworząc określony ciąg – postępowanie likwi-dacyjne. Autorka dokonała usystematyzowanego opisu przebiegu postępo-wania likwidacyjnego w  aspekcie podejmowanych w nim czynności, po-cząwszy od przejścia (postawienia) spółdzielni w stan likwidacji, aż po jej wykreślenie z  rejestru przedsiębiorców.

Czynności występujące w procesie likwidacji powiązane są ze sobą związkiem czasowym, przyczynowym, prawnym i  ekonomicznym. Związek czasowy polega na tym, że czynności likwidacyjne są wykonywane w odpo-wiedniej kolejności czasowej. Nie ma tutaj możliwości dokonania wszyst-kich lub większości czynności likwidacyjnych jednocześnie. Związek przy-czynowy z kolei wyraża się w tym, że czynności powiązane są ze sobą w ten sposób, że dokonanie jednej jest przyczyną podjęcia drugiej. Przykładowo konsekwencją zaspokojenia i  zabezpieczenia wszystkich wierzycieli jest możliwość wypłacenia wniesionych przez członków udziałów. Związek prawny polega na tym, że kolejność dokonywania czynności likwidacyjnych oraz przesłanki ich zastosowania są określone prawem. Z kolei związek ekonomiczny oznacza, że wykonanie określonej czynności jest uzależnione finansowo od wcześniejszego dokonania innej czynności, przykładowo zaspokojenie wierzycieli, aby stało się realne, musi zostać poprzedzone zbyciem majątku spółdzielni, co pozwoli uzyskać środki pieniężne na pokrycie wierzytelności. Zasadniczym celem niniejszej pracy było problemowe przedstawie-nie instytucji likwidacji spółdzielni poprzez podjęcie próby wykazania „ułomności” postępowania likwidacyjnego, które przejawiają się w niepre-cyzyjności i niespójności poszczególnych przepisów, lukach prawnych oraz jego niedostosowaniu do funkcjonalnych potrzeb gospodarczych. Z drugiej strony biorąc pod uwagę, iż procedura likwidacji spółdzielni została dość obszernie unormowana w porównaniu z  ulegającymi rozwiązaniu fun-dacjami czy stowarzyszeniami, do których likwidacji brak jest odpowiednich regulacji prawnych autorka stawia tezę za możliwością wykorzystania do likwidacji tych osób prawnych per analogiam przepisów likwidacyjnych prawa spółdzielczego. Odpowiadając na powyższe pytania będą równocześnie poszuki-wane postulaty de lege ferenda.

W celu omówienia przedstawionych powyżej zadań badawczych niniejszą pracę podzielono na dwanaście rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia wstępne istotne dla wszystkich późniejszych rozważań określając pojęcie spółdzielni. Scharakteryzowano w  nim również pojęcie, cel, funkcje jakie spełnia postępowanie likwidacyjne z zaznaczeniem je- go charakteru prawnego oraz źródła prawa spółdzielczego. W drugim Marta Stepnowska-Michaluk, Likwidacja spółdzielni przedstawiono historyczną ewolucję instytucji likwidacji spółdzielni. Omówiono i przeprowadzono ocenę ustaw spółdzielczych z  uwzględnieniem projektów w III RP. Rozdział trzeci zawiera część prawnoporównawczą ukazując instytucję likwidacji spółdzielni na tle unormowań wybranych państw europejskich: Niemiec, Włoch i Finlandii. Podstawy prawne przej-ścia lub postawienia spółdzielni w stan likwidacji znajdują się w rozdziale czwartym. Rozdział piąty poświęcony jest otwarciu postępowania likwidacyjnego i jego skutków dla funkcjonowania spółdzielni. Rozdział szósty to analiza zagadnień dotyczących osoby likwidatora, jego statusu, trybu powoływania i odwoływania. Następne trzy rozdziały opisują przebieg postępowania likwidacyjnego podzielonego w odpowiedniej kolejności na wstępne czynności likwidacyjne, właściwe czynności likwidacyjne i zakoń-czenie postępowania likwidacyjnego, gdzie ujęte zostały skutki likwidacji spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych. Kolejny rozdział poświęcony został problemowi odpowiedzialności organi-zacyjnej, cywilnej i karnej likwidatora. Rozdział jedenasty wskazuje na inne sposoby zakończenia bytu prawnego spółdzielni. Zagadnienie możliwości analogicznego stosowania przepisów o likwidacji spółdzielni do rozwiązania takich osób prawnych, jak fundacje, czy stowarzyszenia autor przedstawia w  rozdziale dwunastym. Ostatni fragment pracy zawiera podsumowanie wszystkich dotychczasowych rozważań i wnioski końcowe.

Praca została przygotowana metodą dogmatyczną opartą w głównej mierze na analizie obecnie obowiązującego stanu prawnego. W pracy wykorzystano metodę wykładni językowej przepisów. Ta wykładnia ma bowiem podstawowe znaczenie w obszarze stosowania przepisów prawa cywilnego. Niezależnie od interpretacji językowej likwidacja spółdzielni jako złożona regulacja wymagała ustalenia obowiązywania norm prawnych w drodze wnioskowań takich jak analogia legis, wnioskowań a simili, a fortiori i a contrario. Pomocne okazały się również wykładnie systemowa, teleologiczna, prawnoporównawcza i historyczna. Ta ostatnia chociażby pozwoliła zaobserwować ewolucję instytucji likwidacji spółdzielni w prawie polskim w II Rzeczpospolitej i w okresie po II wojnie światowej.

W pracy przedstawiłam przebieg postępowania likwidacyjnego właściwy dla wszystkich spółdzielni szczebla podstawowego z zaznacze-niem odrębności dotyczących spółdzielni poszczególnych rodzajów. Uwzględniono stan prawny na dzień 1 kwietnia 2009 r.

Niniejsza publikacja została oparta na podstawie rozprawy doktor-skiej przygotowanej pod kierunkiem naukowym Pana Profesora dr hab. Henryka Ciocha. Nie powstałaby ona, gdyby nie  życzliwa pomoc i opieka naukowa Promotora, za co pragnę złożyć Panu Profesorowi szczególne wyrazy wdzięczności. Monografia ta swój ostateczny kształt zawdzięcza również Recenzentom rozprawy doktorskiej Panu Profesorowi dr hab. Adamowi Jedlińskiemu oraz Panu Profesorowi dr hab. Józefowi Janowi Skoczylasowi, którym serdecznie dziękuję za życzliwość i cenne uwagi.


Klienci, którzy kupili Likwidacja spółdzielni wybrali również:

Zbiór cywilny Kodeks cywilny kodeks postępowania cywilnego Przepisy 2016
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Od.Nowa
Rok wydania: 2016
Stron: 1256
49.90 zł
42.42 zł
Dodaj do koszyka
Broniewicz Witold, Kunicki Ireneusz, Marciniak Andrzej - Postępowanie cywilne w zarysie
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Broniewicz Witold, Kunicki Ireneusz, Marciniak Andrzej
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2016
Stron: 652
79.00 zł
60.43 zł
Dodaj do koszyka
Manowska Małgorzata - Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz
-7%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Manowska Małgorzata
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Stron: 380
109.00 zł
101.37 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Stron: 186
12.90 zł
9.87 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Likwidacja spółdzielni - Stepnowska-Michaluk Marta
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo cywilne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10