X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

red.Świerczyński Marek - Prawo sztucznej inteligencji
-10%
+ do schowka
189.00 zł
170.10 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 18.90 zł
Cena katalogowa: 189.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
red.Świerczyński Marek
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: 1
Stron: 380
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

24.48 zł

Rabat: 4.32 zł
Cena katalogowa: 28.80 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 14 dni roboczych

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 152
Format: B5
ISBN: 9788375072457

Opis:

Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia

Książka po­świę­cona jest ana­lizie emo­ty­wizmu, sta­no­wią­cego jedno z głów­nych sta­no­wisk we współ­cze­snej de­bacie me­ta­etycznej. Jej za­sad­ni­czym celem jest za­ry­so­wanie szer­szego kon­tekstu historyczno-​filozoficznego, wa­run­ku­ją­cego wy­ło­nienie się nurtu emo­ty­wi­stycz­nego w fi­lo­zofii mo­ralnej pierw­szej po­łowy dwu­dzie­stego wieku. Roz­po­znanie w dwu­dzie­sto­wiecznym emo­ty­wi­zmie ele­mentów kon­ty­nu­acji tra­dycji oświe­ce­niowej po­zwala do­strzec wspólny schemat po­ję­ciowy, wy­ko­rzy­sty­wany przez współ­cze­snych emo­ty­wi­stów oraz głów­nych przed­sta­wi­cieli osiem­na­sto­wiecz­nego sen­ty­men­ta­lizmu etycz­nego. Roz­prawa po­rząd­kuje obecne w li­te­ra­turze wątki kry­tyczne względem emo­ty­wizmu oraz roz­szerza ich ka­talog o szereg no­wych za­gad­nień, po­ja­wia­ją­cych się na gruncie za­sto­so­wa­nego przez au­tora mo­delu ana­lizy kon­cepcji emotywistycznych.

Adam Ce­bula – etyk, an­glista; zaj­muje się me­ta­etyką oraz etyka szcze­gó­łową, pra­cuje na Uni­wer­sy­tecie Kar­dy­nała Ste­fana Wy­szyń­skiego w Warszawie

Spis treści

Wstęp

1. Emo­ty­wizm jako me­ta­etyczny paradygmat

1.1. Pro­po­zycja mo­dy­fi­kacji stan­dar­do­wego po­działu sta­no­wisk me­ta­etycz­nych
1.1.1. Non­ko­gni­ty­wizm
1.1.2. Ko­gni­ty­wizm
1.1.3. MacIntyre’a in­ter­pre­tacja emo­ty­wizmu
1.1 .4. Emo­ty­wi­styczny pa­ra­dygmat
1.2. Ge­neza emo­ty­wizmu
1.2.1. Oświe­ce­niowy re­duk­cjo­nizm
1.2.2. Au­to­nomia etyki: Francis Hut­cheson, David Hume, Adam Smith
1.3. Emo­ty­wizm dwu­dzie­sto­wieczny
1.3.1. Od­rzu­cenie me­ta­fi­zyki
1.3.2. Au­to­nomia etyki: George Edward Moore, Charles Le­slie Ste­venson, Ri­chard Me­rvyn Hare

2 . In­tu­icjo­nizm etyczny .
Teorie Fran­cisa Hut­che­sona i George’a Edwarda Moore’a
2.1. Teoria G . E . Moore’a
2.1.1. Błąd na­tu­ra­li­styczny
2.1.2. Dobro jako cecha nad­na­tu­ralna
2.2. In­tu­icjo­nizm Moore’a a teoria zmysłu mo­ral­nego Hut­che­sona
2.2.1. Róż­nica za­łożeń epi­ste­mo­lo­gicz­nych
2.2.2. Roz­prawa z re­duk­cjo­ni­zmem
2.2.3. Po­jęcia pier­wotne w etyce
2.2.4. Zmysł mo­ralny a mo­ralna in­tu­icja
2 .3. In­tu­icjo­ni­styczny ko­gni­ty­wizm
2.3.1. Nie­zło­żo­ność dobra a kon­flikt war­tości
2.3.2. Es­te­ty­zacja mo­ral­ności
2.3.3. In­tu­icja ukie­run­ko­wana: ka­te­gorie życz­li­wości (Hut­cheson) oraz przy­jem­ności ob­co­wania z ludźmi (Moore)
2.4. Dy­le­maty teorii Hutchesona-Moore’a
2.4.1. Par­ty­ku­la­ryzm „dobra” czy ak­sjo­lo­giczny ho­lizm
2 .4.2. On­to­logia „dobra” czy usta­lanie zo­bo­wiązań
2.4.1. Par­ty­ku­la­ryzm „dobra” czy ak­sjo­lo­giczny ho­lizm
2.4.2. On­to­logia „dobra” czy usta­lanie zo­bo­wiązań
2.4.3. Zło jako wa­dliwa kal­ku­lacja ro­zumu
2.4.4. Au­to­ma­tyzm za­chowań etycz­nych
2.4.5. Im­plozja pod­mio­to­wości
2.5. Al­ter­na­tywa: in­tu­icjo­nizm de­on­to­lo­giczny
2.5.1. Teorie S. G. Clarke’a i H. A. Pricharda.

3. Emo­ty­wizm psy­cho­lo­giczny
Teorie Da­vida Hume’a i Char­lesa Leslie’a Ste­ven­sona
3.1. Teoria Ch. L. Ste­ven­sona
3.1.1. Za­leż­ność od in­tu­icjo­nizmu Moore’a
3.1.2. Fakt mo­ralny jako kon­flikt po­staw
3.2. Współ­czesny emo­ty­wizm a me­ta­etyczne za­ło­żenia fi­lo­zofii mo­ralnej Da­vida Hume’a
3.2.1. Sta­no­wisko Hume’a jako „proto emo­ty­wizm”
3.2.2. Pro­blem ję­zyka
3.3. Emo­ty­wi­styczne ujęcie etyki
3.3.1. Sens emo­tywny i sens de­skryp­tywny
3.3.2. Psy­cho­lo­giczna re­dukcja idiomu ak­sjo­lo­gicz­nego
3.4. Dy­le­maty emo­ty­wizmu psy­cho­lo­gicz­nego
3.4.1. Swo­istość emocji mo­ral­nych
3.4.2. Mo­ral­ność jako ma­ni­fe­stacja emocjonalno-​wolitywnejidiosynkrazji jed­no­stek
3.4.3. Upo­li­tycz­nienie etyki
3.4.4. Pro­blem trans­misji treści emo­tyw­nych
3.4.5. Po­jęcie sporu etycz­nego
3.4.6. Re­gu­lar­ność za­sto­sowań dys­kursu nor­ma­tyw­nego
3.4.7. Nie­spój­ność kon­cepcji ak­sjo­lo­gicznie neu­tral­nego faktu
3.4.8. Zhar­mo­ni­zo­wana re­ak­tyw­ność mo­ralna jako stra­tegia po­znawcza
3.5. Al­ter­na­tywa: mo­ralna emo­cjo­nal­ność jako ob­szar po­znania
3.5.1. Emo­ty­wi­styczna re­in­ter­pre­tacja pro­cesów ko­gni­tyw­nych
3.5.2. Me­ta­epi­ste­mo­logia za­miast metaetyki

4. Emo­ty­wizm in­ter­su­bie­ky­wi­styczny. Teorie Adama Smitha i Ri­charda Ma­rvyna Hare’a
4.1. Teoria Hare’a
4.1.1. Sąd mo­ralny jako nakaz.
4.1.2. Lo­gika im­pe­ra­tywów
4.1.3. Uogól­nial­ność de­cyzji nor­ma­tyw­nych
4.2. Pre­skryp­ty­wizm a Teoria uczuć mo­ral­nych Adama Smitha
4.2.1. Kon­cepcja Smitha a Hume’owskie po­jęcie sym­patii
4.2.2. Współ­od­czu­wanie a wy­mie­nial­ność ról pod­mio­to­wych
4.3. Emo­cjo­nal­ność in­ter­su­biek­tywna
4.3.1. Wy­obraźnia jako wyj­ście poza pry­wat­ność jed­nost­ko­wych do­znań
4.3.2. Uty­li­ta­ryzm pre­fe­rencji – współ­od­czu­wanie do­znań in­nych ludzi
4.3.3. Pod­miot ide­alny.
4.4. Dy­le­maty emo­ty­wizmu in­ter­su­biek­ty­wi­stycz­nego
4.4.1. Sym­pa­te­tyczne pe­titio prin­cipii
4.4.2. Roz­pro­szenie pod­mio­to­wości mo­ralnej
4.4.3. Za­ni­ka­jące „ja” mo­ralne
4.4.4. Ide­alny ob­ser­wator
4.4.5. Re­guły ogólne
4.4.6. Współ­od­czu­wanie a li­be­ralny kon­sensus
4.4.7. Współ­od­czu­wanie a po­li­tyka
4.5. Al­ter­na­tywa: etyka scjentystyczna

Za­koń­czenie

Klienci, którzy kupili Uczucia moralne. Współczesny emotywizm … wybrali również:

Kamińska A., Olesiewicz P., red.Denek K. - Edukacja jutra. Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia
-5%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Kamińska A., Olesiewicz P., red.Denek K.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Rok wydania: 2013
Stron: 289
36.50 zł
34.67 zł
Dodaj do koszyka
red.Denek K., red.Kamińska A., red.Oleśniewicz P. - Edukacja jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły
-40%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Denek K., red.Kamińska A., red.Oleśniewicz P.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Rok wydania: 2013
Stron: 360
36.50 zł
21.90 zł
Dodaj do koszyka
red.Denek K., red.Kamińska A., red.Oleśniewicz P. - Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej
-5%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Denek K., red.Kamińska A., red.Oleśniewicz P.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Rok wydania: 2013
Stron: 376
36.50 zł
34.67 zł
Dodaj do koszyka
red.Wierucka Aleksandra - Re-wizje regionalne. Polska Północna
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Wierucka Aleksandra
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania: 2013
Stron: 172
26.50 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia - Cebula Adam
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Filozofia » Historia filozofii. Filozofowie
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10